Home > Tìm hiểu về sự trục xuất khỏi Hoa Kỳ > Những lý do khiến tổng thống Trump tạm dừng trục xuất 2040 người nhập cư bất hợp pháp trong tuần này

Những lý do khiến tổng thống Trump tạm dừng trục xuất 2040 người nhập cư bất hợp pháp trong tuần này

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: