Home > Ở Mỹ ở đâu? > Sống ở Puerto Rico: Đi thăm Xóm Liều!

Sống ở Puerto Rico: Đi thăm Xóm Liều!

Xóm Liều nằm phía ngoài thành cổ San Juan, ngay chỗ sóng vỗ tha hồ đón bão! Tức là giống như xây nhà phía ngoài đê sông Hồng của dân Việt mình. Nể mấy ông Mỹ Latin thiệt!

Trong hình ảnh có thể có: nước
Thành Castillo San Felipe del Morro
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời
Trong xóm
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời
Sau cơn bão
Categories: Ở Mỹ ở đâu?
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: