Home > Đi ba lô trên đất Mỹ... > Thủ phủ Alabama thấy buồn buồn?

Thủ phủ Alabama thấy buồn buồn?

Là Montgomery city.

Ở xa nhìn thấy thành phố cũng lớn lớn mà sao đi vô trong thấy nhà cửa, building giống một thị trấn hơn là một thành phố?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: