Home > Quốc tịch Mỹ, Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc..., Uncategorized > Chồng tôi thẻ xanh, bữa nay chồng tôi quốc tịch! Bao giờ tôi là công dân Mỹ?

Chồng tôi thẻ xanh, bữa nay chồng tôi quốc tịch! Bao giờ tôi là công dân Mỹ?

Mấy câu hỏi này hay được thắc mắc khi 1 người sẽ thi quốc tịch mà vợ chồng của họ mới trở thành công dân Mỹ.

Tức là hôm qua “người ấy” vẫn là thường trú nhân. Bữa nay “người ấy” mới tuyên thệ xong và đã trở thành công dân Mỹ.

Người ta sẽ hỏi là “Ủa, chồng tôi mới thành công dân Mỹ rồi thì bao lâu tôi mới được thi quốc tịch?”

Bình thường khi vợ chồng của mình là thường trú nhân thì thời gian đủ để thi quốc tịch sẽ là 5 năm tính từ khi mình chính thức nhận Thẻ Xanh. Trong 5 năm đó thời gian cư trú thực sự phải là 30 tháng. Những lúc đi du lịch ra khỏi nước Mỹ hoặc về Việt Nam chơi… được coi là không cư trú thực sự tại Mỹ.

Đối với trường hợp kết hôn với 1 công dân Mỹ, thời gian để thi quốc tịch là 3 năm và cho đến lúc đó 2 vợ chồng vẫn còn đang chung sống với nhau. Thời gian cư trú thực sự ở Mỹ phải đủ 18 tháng.

Quay lại trường hợp kết hôn với 1 thường trú nhân và vợ chồng của mình “bất thình lình” trở thành công dân Mỹ thì tính ngày tháng như thế nào?

Câu trả lời là: Thời gian cư trú bên cạnh 1 người vợ hoặc chồng là công dân Mỹ vẫn phải đủ 3 năm, tính từ khi người ấy trở thành công dân Mỹ.

Đôi khi tính thời gian thi quốc tịch theo sự chung sống với 1 công dân Mỹ lại lâu hơn là với 1 thường trú nhân!

Giả dụ như 1 người kết hôn với 1 thường trú nhân được 3 hoặc 4 năm và sau đó người thường trú nhân đó trở thành công dân Mỹ thì cộng thêm “3 năm chung sống với 1 công dân” mới đủ thời gian thi quốc tịch và như vậy phải mất tới 6 năm hoặc 7 năm luôn. Trong khi thời gian cho 1 thường trú nhân bình thường thi quốc tịch chỉ có 5 năm kể từ khi nhận Thẻ Xanh. Thành ra khỏi cần quan tâm tới vụ vợ chồng mình thành công dân Mỹ hay không cứ thi quốc tịch như bình thường lại mau hơn. Và lâu nay người ta vẫn cứ làm như vậy.

Cho nên tính thời gian thi quốc tịch chỉ 3 năm cho có lợi là chỉ khi 1 ngoại kiều kết hôn với 1 công dân Mỹ.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: